Chór parafialny

Początków działalności Chóru Parafii Św. Jerzego należy upatrywać w 1996 roku, kiedy dekretem ówczesnego Zwierzchnika Diecezji Białostocko - Gdańskiej Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sawy z dnia 16 września 1996 roku, erygowana została Parafia Prawosławna św. Jerzego w Białymstoku. Decyzją proboszcza, organizowaniem pierwszego zespołu śpiewaków tej parafii zajęła się Wiktoria Surowiec (absolwentka Wydziału Dyrygentury Akademii Teologicznej w Siergiejewym Posadie  w Rosji ( wówczas "Zagorsk"). W ten sposób już w październiku 1996 roku powstał pierwszy w historii parafii chór mieszany, w skład którego wchodziły osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież oraz dorośli. Jednakże już 5 miesięcy później (marzec 1997r.), z dotychczasowego wyodrębniły się dwa pod nazwami: chór główny - Chór Parafii św. Jerzego oraz Dziecięcy Chór Parafii św. Jerzego w Białymstoku. Ów dziecięcy chór na przełomie 2011 i 2012 roku osiągnął status Chóru głównego w Parafii. Nad dwoma zespołami opiekę artystyczną  sprawowała Wiktoria Surowiec.

W październiku 1997 roku następuje zmiana na stanowisku dyrygenta  Dziecięcego Chóru Parafii św. Jerzego w Białymstoku. Funkcję tą obejmuje  Ałła Dubec. Dzięki jej staraniom skład zespołu rozszerzał się. To właśnie ten moment ks. Grzegorz uważa za fundamentalny: „To Ona (Ałła Dubec) – jak mówi ks. proboszcz -  rozwinęła u młodzieży i dzieci zainteresowanie śpiewem.  Dziecięcy Chór zaczął zadziwiać kunsztem wykonania oraz przekazem treści wykonanych tekstów liturgicznych. Dzieci, oprócz poprawności wykonania melodii, odczuły potrzebę "wyśpiewania" jej duchowego przesłania, bogactwa teologicznej myśli.”Duże zaangażowanie tego dyrygenta skutkuje pierwszym występem publicznym podczas Wieczorów Kolęd Prawosławnych w Filharmonii Białostockiej w styczniu 1998 roku.

Latem 1999 roku nowym dyrygentem już dziecięco – młodzieżowego chóru została matuszka Mirosława Tichoniuk. Jej pracy towarzyszyły ogromne trudności. Z jednej strony były to komplikacje organizacyjne – związane z budową świątyni, brakiem miejsca na próby Chóru. Z drugiej – dyrygent musiał sprostać problemom natury fizjologicznej - dorastaniem chórzystów – co wiąże się z przemianami w aparatach głosowych dzieci i młodzieży. Mimo wszystko chór wkłada wiele pacy, aby ostatecznie odnotować bardzo dobry występ podczas Wieczorów Kolęd na początku 2000 roku. Wysiłek dyrygenta i chórzystów po występie został pozytywnie oceniony przez Jego Ekscelencję Biskupa Jakuba, obecnego tego dnia w Filharmonii Białostockiej. Kolejne dwa lata przyniosły wiele ważnych dla parafii zmian.

27

We wrześniu 2000 roku przybył nowy duchowny – ks. diakon Tomasz Cyrkun wraz z matuszką Anną. Z kolei w 2002 roku, Mirosława Tichoniuk została desygnowana do prowadzenia chóru w Parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Finalnie wówczas pracę z Chórem  przejmuje Anna Cyrkun. Początki każdego dyrygenta w pracy z chórem wiążą się z poznaniem zespołu oraz jego możliwościami i umiejętnościami. W połowie 2003 roku zorganizowane zostały specjalne zajęcia, poruszające problemy emisji głosu, które prowadzone były przez wykwalifikowaną w tym kierunku kadrę. Zorganizowano również szereg wyjazdów integracyjnych, których główną domeną było wspólne śpiewanie. Wzorowanie się dyrygenta na najlepszych chórach spowodowało coraz większe wymagania wobec siebie i chórzystów.   Zespół korzysta z  coraz trudniejszego repertuaru, coraz więcej koncertuje, występuje na poważnych festiwalach, odnosi pierwsze istotne sukcesy, czym znacząco podwyższył poziom wykonawczy. To z kolei sprawiło, że znaleźli się sympatycy, a wśród nich sponsorzy, dzięki którym również nagrano i wydano pierwsze płyty, a po nich kolejne. Ostatecznie najpoważniejsze zmiany następują na przełomie 2011 i 2012 roku, kiedy decyzją proboszcza ks. Grzegorza Misijuka rozwiązany został dotychczasowy chór główny. Jego miejsce zajmuje dawny chór młodzieżowy, któremu przewodniczy Anna Cyrkun. Tym samym zostaje ona głównym dyrygentem Parafii św. Jerzego w Białymstoku. Chór wielokrotnie przechodził reorganizację, która wynikała z rotacji jego członków a także dyrygentów. Sytuacje te  podyktowane  były zmianą miejsca zamieszkania, zmianą stanu cywilnego, urlopem macierzyńskim itp.

27

Chór funkcjonuje w oparciu o ustalone zasady wynikające z tradycji śpiewu wschodniego chrześcijaństwa, muzyki cerkiewnej. Jego misją jest śpiewanie podczas wszelkich nabożeństw celebrowanych w parafii. Oprócz nabożeństw parafii św. Jerzego, stałymi punktami w roku liturgicznym są ważne wydarzenia społeczności prawosławnej w Polsce, na które Chór często otrzymuje zaproszenia, np. podczas świąt na Św. Górze Jawor, Św. Górze Grabarce, Zwierkach, czy Jabłecznej. Oprócz Wieczorów Kolęd Prawosławnych w Białymstoku, Dni Muzyki Cerkiewnej w Białymstoku, czy  Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu ważnym punktem w kalendarzu zespołu jest Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Ogromne znaczenie w działalności Chóru Parafii prawosławnej św. Jerzego w Białymstoku była trasa koncertowa po terenach parafii prawosławnych ziemi kujawsko – pomorskiej. Odbyła się ona w dniach 27-29 maja 2011 roku. Przez trzy doby Chór wystąpił w sumie na sześciu ponadgodzinnych koncertach we Włocławku, Bydgoszczy, Ciechocinku i Toruniu. Chór niejednokrotnie brał również udział w Międzynarodowych Festiwalach, na których był doceniany przez jury (np. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, czy Międzynarodowy Festiwal Prawosławnej Muzyki „Kałożskij Błagowiest’” w Grodnie.

Chór do tej pory wydał 5 płyt, wszystkie za kadencji Anny Cyrkun.  Pierwsza to Akatyst do św. Jerzego, nagrana w 2005 roku. Zawiera ona nabożeństwo ku czci świętego. Kolejna - Strannik – z bohohłaśnika pielgrzyma z 2009 roku, zawiera pieśni paraliturgiczne. Ku radości chórzystów jej nakład szybko wyczerpał się, a kolejne jej wydanie zostało wznowione. IMG_0023

Rok 2012 był najbardziej owocnym pod względem nagrań, ponieważ Chór wydał aż dwie płyty. Pierwsza z nich to Panichida, na której usłyszeć można nabożeństwo za zmarłych i kilka pieśni pogrzebowych. Drugą z kolei  były prawosławne Kolędy. Warto zaznaczyć, iż na tej ostatniej zostały zawarte również proste wersje najpopularniejszych kolęd do wykorzystania na lekcjach religii, czy podczas wspólnego, domowego śpiewania. Ostatnim i jednocześnie cieszącym się największym zainteresowaniem było dwupłytowe wydanie S bohohłaśnika… Pazawi mienia Hospod’. To nagrana w 2019 roku kontynuacja drugiej płyty.

(Na podstawie: „Działalność Chóru Parafii Prawosławnej Św. Jerzego w Białymstoku w latach 1996 – 2012” – praca licencjacka Michała Warszyckiego, Białystok, 2013).

27